2010 m. gegužės 26 d.

Jūsų teisės vaizdo įrašymo metu

Bebaigiant rašyti penktą ciklo "kaip pasirinkti apsaugos priemones" straipsnį, planus pakoregavo aktualūs įvykiai.
Per visus naujienų portalus nuskambėjęs įvykis apie neteisėtą slaptą vaizdo stebėjimą ir įrašymą grožio salone, priminė, kad vaizdo kamerų akių aplink mus sparčiai daugėja, tačiau žinių, kas yra teisėta, o kas ne - trūksta. Tad šį kartą apie tai.
Įstatymo citatas pateiksiu straipsnio pabaigoje (išskirtos pasvirusiu šriftu), o dabar mano pastebėjimai ir patarimai.
Dar labai daug vaizdo stebėjimo sistemų savininkų nėra girdėję arba ignoruoja aktualius teisės aktus. Akivaizdu, kad lakoniškas lipdukas, kaip straipsnio iliustracijoje, neatitinka tinkamo informavimo reikalavimų, nes jame nėra pateikta kontaktinė informacija, kur kreiptis, jeigu Jums kyla klausimų dėl vaizdo stebėjimo ar norite susipažinti su filmuota medžiaga, kurioje Jūs esate užfiksuotas. Apskritai, informaciniai ženklai turi būti išdėstyti tokiose vietose, kad Jūs apie vaizdo stebėjimą būtumėte informuojamas prieš patenkant į stebimą teritoriją. Nemažai automobilių stovėjimo aikštelių prie prekybos centrų ar biurų yra stebimos vaizdo kameromis, tačiau tik vienintelį kartą esu matęs informacinį ženklą prieš įvažiavimą į aikštelę.
Daug kalbama apie matavimosi kabinų parduotuvėse stebėjimą. Tai yra neteisėta, o stebėjimu įsitikinti teoriškai paprasta (įstatymai Jums suteikia tokias teises), tačiau praktiškai greičiausiai be triukšmo neapsieisite...
Dažniausiai matavimosi kabinos patenka į valdomų vaizdo kamerų matymo zoną, kuriomis apsaugos darbuotojai gali žvalgytis į visas puses.
Jeigu Jums esant drabužių matavimosi kabinoje matote palubėje, gal net toli šone, kabantį juodą burbulą, reiškia, šis burbulas gali stebėti Jus. Jūs turite pilną teisę reikalauti susipažinti su vaizdo medžiaga, kurioje esate užfiksuotas ir įsitikinti, kad vaizdo kameroje persirengimo kabinos vieta yra tinkamai maskuojama (tai galima atlikti visose šiuolaikinėse valdomose vaizdo kamerose), neleidžiant apsaugos darbuotojui matyti ir įrašinėti, kas vyksta pačioje matavimosi kabinoje.
Taip pat turite teisę susipažinti su privalomu rašytiniu dokumentu, kuriame vaizdo stebėjimo savininkas turi būti apibrėžęs, kokiais tikslais, priemonėmis ir terminais yra vykdomas vaizdo stebėjimas, įrašymas ir saugojimas. 

Vaizdo stebėjimą reglamentuoja LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo III skirsnis (dabartinė redakcija įsigaliojo 2009-01-01).
Taigi, iš eilės:
16 straipsnis.  Vaizdo stebėjimo sąlygos.
Vaizdo stebėjimas gali būti vykdomas siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, apginti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą ir kitas asmenų teises ir laisves, tačiau tik tais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų ir jeigu duomenų subjekto (stebimo asmens) interesai nėra svarbesni.
Įstatyme nedetalizuojama pagrindimo forma ar būtini rekvizitai, tad pagrindimas turėtų būti išdėstytas laisva forma raštu ir patvirtintas atsakingo asmens.
17 straipsnis. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje.
Vaizdo stebėjimas darbo vietoje gali būti vykdomas, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar visuomenės saugumą ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir (arba) netinkamos siekiant išvardytų tikslų. 
18 straipsnis. Vaizdo stebėjimo reikalavimai.
  1. Vaizdo duomenų tvarkymas turi būti nustatytas duomenų valdytojo (vaizdo stebėjimo sistemos savininko) patvirtintame rašytiniame dokumente, kuriame yra nurodomas vaizdo stebėjimo tikslas ir apimtis, vaizdo duomenų saugojimo terminas, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų sąlygos, šių duomenų naikinimo sąlygos ir tvarka bei nustatyti kiti reikalavimai teisėtam vaizdo duomenų tvarkymui.
  2. Duomenų valdytojas užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik duomenų valdytojo įgalioti asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis.  
19 straipsnis. Vaizdo stebėjimo priemonių įrengimas. 
1. Vaizdo stebėjimo priemonės turi būti įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą:
  1) vaizdo stebėjimas būtų vykdomas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;
  2) būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
2. Draudžiama įrengti ir eksploatuoti įrengtas vaizdo stebėjimo priemones, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamoji patalpa ir (arba) jai priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Bendrojo naudojimo patalpose vaizdo stebėjimo priemonės gali būti įrengiamos bendraturčių daugumos sprendimu.
3. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan.).
 20 straipsnis. Duomenų subjekto informavimas vykdant vaizdo stebėjimą.
1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija:
  1) apie vykdomą vaizdo stebėjimą;
  2) duomenų valdytojo rekvizitai ir kontaktinė informacija (adresas arba telefono ryšio numeris).
2. Duomenų valdytojas gali pateikti ir kitą papildomą informaciją, kad būtų užtikrintas teisėtas vaizdo duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių (pvz., vaizdo stebėjimo tikslas).
3. Vykdant vaizdo stebėjimą darbo vietoje ir duomenų valdytojo patalpose ar teritorijose, kuriose dirba jo darbuotojai, šie darbuotojai apie tokį jų vaizdo duomenų tvarkymą turi būti informuojami raštu šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. 
23 straipsnis. Stebimo asmens teisės.
1. Duomenų subjektas šio įstatymo nustatyta tvarka turi teisę:
  1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
  4) nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
2. Duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šiame straipsnyje nustatytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti:
  1) valstybės saugumą ar gynybą;
  2) viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
  3) svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
  4) tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
  5) duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
3. Duomenų valdytojas turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti duomenų subjekto prašymą įgyvendinti šio įstatymo nustatytas duomenų subjekto teises. Duomenų valdytojas, gavęs duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos turi pateikti jam atsakymą. Jeigu duomenų subjekto prašymas išreikštas rašytine forma, duomenų valdytojas turi pateikti jam atsakymą raštu. 
4. Duomenų subjektas gali skųsti duomenų valdytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš duomenų valdytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi šio straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas pateikti atsakymą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) įstatymų nustatyta tvarka duomenų subjektas gali skųsti teismui.

Papildoma informacija:
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos lankstinukas
Asmens duomenų apsauga ir vaizdo stebėjimas
Informacinių stendų pavyzdžiai
Asmenų apsaugai tvarkant asmens duomenis darbo grupės, sudarytos pagal Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyvą 95/46/EB
Nuomonė dėl asmens duomenų tvarkymo vaizdo stebėjimo priemonėmis (priimta 2004 m. vasario 11 d.)


2010 m. gegužės 12 d.

"Šarvuotos" durys (pagaminta Kinijoje) - gal geriau jokių...

Jeigu manote, kad "šarvuotos" durys už kelis šimtus litų suteiks Jūsų būstui daugiau saugumo, geriau...


...pagalvokite dar kartą...
Jos puikiai pasiduoda paprastam skardinių atidarytuvui, tad kirvis tik dėl smagumo :)

2010 m. gegužės 11 d.

Kaip pasirinkti apsaugos priemones (IV): apie tvoras

Ankstesniame ciklo straipsnyje trumpai aptariau vieną iš būdų, galintį padėti apsispręsti kurį savo turtą saugosite.
Šį kartą - apie pasyvias saugos priemones, kurios dažnai būna net svarbesnės nei apsaugos signalizacija.
Apie tvoras
Turbūt daugumai pirma kylanti mintis, atsakant į klausimą "Kam reikalinga tvora?", yra - saugumui užtikrinti. Tad kelis įdomesnius saugumo aspektus ir aptarsiu.
Be sudėtingų statinio statybos derinimo procedūrų gyvenvietėse galime statyti iki 1,8 m aukščio tvoras.
Tokia puikiai tinka daugumai atvejų, tačiau jos aukštis nepakankamas siekiant visiškai apsisaugoti nuo jos perlipimo ar peršokimo. Laipiotojams galite "apsunkinti gyvenimą" tvoros viršų papuošę aštriais nedideliais dekoratyviniais papuošimais, kurie trukdytų lipant atsiremti į statinio viršų.
Tiesa, įstatymai riboja tvorų iš dygliuotos vielos statybą, tad tokios vielos geriau dėl visa ko nenaudokite ir tvoros viršui "papuošti" :)
Jūsų sklypas ribojasi su judria gatve, Jums norisi lengvų konstrukcijų tvoros, tačiau nerimaujate dėl to, kad koks nors gatvių erelis įskris su visu automobiliu į Jūsų namą?
Pagalvokite apie galimybę tvorą statyti ant bent 40 cm virš žemės paviršiaus iškilusio betoninio pamato. Kad pamatas neatrodytų tiesiog masyviu bloku, jo fasadą galite dengti apdailos medžiagomis ar suformuoti kelis siaurus laiptelius, juos panaudodamas kaip gėlių ir žolės gazonus...

PAPILDYMAS (10-05-12)
Nepaminėjau, kad nuo vagysčių ir plėšimų tvora gelbės tik tiek, kiek per ją bus sunkiau išsinešti turtą (jei vartai nėra silpnoji grandis).
Tvora nei kiek nepagerins Jūsų įsirengtos apsaugos signalizacijos kokybės, net priešingai, gali tapti priedanga įsibrovėliams, besikrapštantiems prie Jūsų būsto langų ar durų. Todėl ir visos saugios spynos, šarvuotos durys, apsaugoti stiklai ir langų užraktai tik prailgins pasiruošimo įsilaužimui laiką, bet ne pačios vagystės (skaičiuojant nuo signalizacijos suveikimo pradžios) trukmę.
Siekiant, kad tvora padėtų saugos tarnybos reagavimo ekipažui, teks ją papildyti elektroninėmis perimetro kontrolės priemonėmis arba tūriniais lauko judesio jutikliais, prijungtais prie apsaugos signalizacijos. Tik tuo atveju įsibrovėlis neturės daug laiko spynų ir užraktų laužimui ar stiklų pjovimui.
Plačiau lauko tūrio ir perimetro apsaugos priemones nagrinėsiu kituose straipsniuose.
PAPILDYMO PABAIGA.
Pabaigai pacituosiu esminius apribojimus ir reikalavimus išdėstytus statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“.
Tvora priklauso I (nesudėtingų) statinių grupei, kai:
  • sklypo (ar jo dalies) tvora - ažūrinė (vielos tinklo, metalo juostų, virbų, medžio tašelių, vytelių, karčių ir pan.) su betoniniais, metaliniais ar mediniais stulpais (išskyrus tvorą iš spygliuotos vielos), ne aukštesnė kaip 1,8 m;
  • tokių pačių konstrukcijų, ne aukštesnė kaip 2 m ganyklos tvora žemės ūkio paskirties žemėje;
  • ištisinė tvora iš medinių lentelių ar tašelių su mediniais, metaliniais ar betoniniais stulpais, ne aukštesnė kaip 1,8 m;
II grupės nesudėtingiems statiniams priskiriamos ištisinės mūrinės, gelžbetoninės ir metalinės sklypų tvoros, ne aukštesnės kaip 1,8 m.
I grupės tvorai neprivalomas statinio projektas ir nereikalingas statybos leidimas, o II grupės statiniui leidimas reikalingas, tačiau jis išduodamas supaprastinta tvarka.
Tvora turi neišeiti už Jūsų sklypo ribų.
Bet kokia tvora ant sklypo ribos gali būti statoma, tik turint rašytinį gretimo sklypo savininko sutikimą. Be gretimo sklypo savininko sutikimo prie sklypo ribos (tvoros konstrukcijoms neperžengiant sklypų ribos) tvoras galima statyti:
1) statytojo sklypo šiaurinėje pusėje (tarp (>)315° ir (<)45º) - ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių
plotas didesnis už 50% bendro tvoros ploto (įskaitant ir stulpų bei tvoros cokolinės dalies,
metančios šešėlį į gretimą sklypą, plotą) (toliau - kiaurymių plotas);
2) statytojo sklypo rytinėje (tarp 45° ir 135°) ir vakarinėje (tarp 225° ir 315°) pusėse:
ažūrinę tvorą, kurios kiaurymių plotas didesnis už 25%;
3) statytojo sklypo pietinėje pusėje (tarp (>)135° ir (<)225°) – tvoros tipas nereglamentuojamas.

www.autoreviu.lt: Automobilių vagies prisipažinimas

Portale perspausdintas straipsnis iš neįvardintų Rusijos žiniasklaidos priemonių.
Nieko labai naujo ir įspūdingo, tik priminimai, kad nuo žioplumo vaistų nėra, kad automobilį šiek tiek apsaugoti gali sudėtingesnė nei tipinė tai klasei apsaugos sistema ir, kad, jeigu konkrečiai Jūsų automobilis yra nusižiūrėtas - tik laiko klausimas, kada jo neteksite.

2010 m. gegužės 9 d.

Kailinių drabužių parduotuvė pakartotinai apvagiama - nuostolis ~200 kLt - kodėl?

Kaip rašoma www.delfi.lt portale, apiplėšta kailinių gaminių parduotuvė prekybos pasaže. Kol kas daugiau duomenų nėra, tačiau keisčiausia, kad parduotuvė jau buvo nukentėjusi nuo vagių praėjusį rugpjūtį. Tuomet sėkmingam apiplėšimui padėjo visas kompleksas:
  • neveikianti vaizdo stebėjimo sistema;
  • kažkokia neaiški signalizacija, kuri "nemato" nukirptų jutiklių laidų, dūžtančių vitrininių stiklų ir varstomų durų;
  • niekaip nuo mechaninio poveikio neapsaugotos vitrinos;
  • pragręžiamos ir išlaužiamos lauko durų spynos.
Nežinau tyrimo rezultatų, tačiau sudėjus tiek palankių aplinkybių praėjusį rugpjūtį ir pakartotiną vagystę šiomis dienomis, žinutės komentaruose vyrauja sąmokslo dėl draudimo išmokos teorijos...
Per mažai žinau, tad apibendrinimų nesiimsiu...

2010 m. gegužės 8 d.

Ar padės apsaugos signalizacija ir vaizdo kameros?

Kaip rašo klaipeda.diena.lt naujienų portalas, Klaipėdos miesto savivaldybė, įsigijusi du brangius konteinerinius tualetus, niekaip nesugeba jų apsaugoti nuo vandalų (aš juos vadinčiau plėšikais), išlaužiančių pinigų surinkimo dėžutes.
Mano požiūriu, vienintelis efektyvus būdas apsaugoti tualetus, yra pinigų rinkimo automatus pakeisti į žetoninius ar kortelinius. Kol keliasdešimt litų bus ne vietoje padėta, tol bus kas juos paima.
 Suprantama, pakeitus mokėjimo būdą atsiranda patogumo bei žetonų įsigijimo klausimas. Bet gal tai išspręsti paprasčiau nei statyti vaizdo kameras ir "už brangiai" samdyti saugos tarnybas?

2010 m. gegužės 5 d.

Omnitel judesio jutiklis su SIM kortele - ELDES EPIR

Nuotaikingas filmukas apie, mano požiūriu, savo kainą sunkiai pateisinantį produktą:Šį lietuvių inžinierių sukurtą gaminį sudaro PIR technologijos judesio jutiklis "sukergtas" su mobiliuoju telefonu. Išleidę kelis šimtus litų Jūs gaunate galimybę stebėti vieną patalpą, pasiklausyti joje kylančių garsų bei gauti informaciją apie el. tiekimo tinklo (ne)veikimą. EPIR nereikalauja specialiai apmokyto personalo įdiegimui, vartotojui pakanka įdėmiai perskaityti vartotojo instrukciją.
Tačiau, kad ir kaip beskaičiuočiau, išlaidos metams - nuo 246 Lt, o realios apsaugos sistemos namuose nėra. 
Turbūt brangiausiai rinkoje kainuojantis gaminio elementas - GSM modulis. Jo galimybės labai plačios, tačiau šiame įrenginyje - neišnaudojamos. EPIR funkcionalumas neplečiamas, tad neturėsite išorinės sirenos (mano nuomone, psichologinis sirenos poveikis yra svarbus), papildomų apsaugos ar gaisro jutiklių, galimybių kontroliuoti kitus patalpų parametrus. 
Galima tikslinė auditorija - būsto be signalizacijos nuomininkai, įsikūrę daugiabučio ne pirmame ir ne paskutiniame aukšte, siekiantys kontroliuoti neteisėtą patekimą per buto duris. 
Tačiau viena iš svarbiausių apsaugos sistemų funkcijų - Jūsų turto, sveikatos ir gyvybės sauga nakties miego metu. Diegiant paprastą apsaugos sistemą, tos pačios buto durys kontroliuojamos magnetiniu kontaktu, o judesio jutiklis atlieka tik papildomos saugos funkciją. Tokią sistemą nakties metu galima priduoti specialiu režimu: magnetinis kontaktas (t.y. lauko durų atidarymas) stebimas, o judesio jutiklis (buto prieškambario tūris) - ne. Jūs galite laisvai vaikščioti po butą ir tuo pačiu jaustis saugesni kai miegate - net trumpas signalizacijos sirenos suveikimas Jus nedelsiant pažadins ir, greičiausiai, išbaidys vagis, kurie tikėjosi tylomis "apšvarinti" Jūsų būstą.
EPIR atveju, kai esate namuose, jums teks nakčiai palikti sistemą išjungtą, kadangi daugumos butų išplanavimas toks, kad per signalizacijos saugomą prieškambarį patenkama į kai kuriuos kambarius, virtuvę ar kitas patalpas. 
Mano nuomone, labai taupantys, sistemai skirtus pinigus geriau išleistų turto draudimui, o jį turint, pagalvokite apie sustiprintas duris ir kokybiškas spynas.

2010 m. gegužės 4 d.

Kaip pasirinkti apsaugos priemones (III): Ką saugosime?

Taigi, tarkime, kad jau apsidairėte "nauju" žvilgsniu aplinkui, kaip rašiau ankstesniame straipsnyje. Įvertinote, kaip atrodo Jūsų būstas kaimynų aplinkoje, kokios saugos priemonės vyrauja ir kiek patys esate "patrauklesni" atsitiktiniams nusikaltėliams.
Jei tingite daugiau galvoti, galite tiesiog pasistatyti tvirtesnę tvorą, nei kaimyno, įsidiegti signalizaciją, kaip kitas kaimynas padaręs, gal susimontuoti apsaugines žaliuzes, kokias trečias turi...
Atsitiktinis nusikaltėlis dažniausiai brausis ten, kur matys lengviausią priėjimą ir brangiausias greitai pasiekiamas vertybes, todėl aukščiau įvardintas būdas iš bėdos tinkamas nuo tokios grėsmės apsisaugoti.

Jei norite apsaugos, pritaikytos būtent Jūsų turtui, siūlau sekančius žingsnius:
 - Pereikite per namus ir susirašykite turtą, kurį galima ir yra patrauklu pavogti.
 - Sąrašą suskirstykite į tris grupes:
   1) vertingi "ant akių" galintys būti daiktai (mobilūs telefonai, piniginės, paveikslai, suvenyrai);
   2) vertingi ar lengvai parduodami nedideli daiktai, kuriems pasiekti ar susikrauti reikia laiko, bet galima išsinešti krepšiais;
   3) reikalaujantys transporto, fizinių jėgų ir laiko pakrovimui, dažniausiai stambūs daiktai.
Visus išvardintus dalykus įvertinkite pinigais ir nuspręskite kurias iš šių grupių sieksite apsaugoti.

Trečiai grupei, jeigu Jūsų būstas nėra vienkiemis viduryje laukų, gali pakakti tiesiog teisingai sumontuotos vietinės signalizacijos. Tokiai patriukšmavus keliolika minučių, tikėtina, kaimynai vis tiek žvilgtelės per langą ir pastebės asmenų judėjimą Jūsų kieme.
Antrai vertybių grupei saugoti skirtą apsaugos signalizaciją jau reikėtų jungti į saugos tarnybos centrinį pultą.
O pirmą grupę tinkamai apsaugoti daug sunkiau.
Kad nustatyti kiek tas "sunkiau", visų pirma susižinokite, o, jei galite, ir patikrinkite, per kiek laiko saugos tarnybos ekipažas įsipareigoja atvykti į Jūsų būstą. Tada pridėkite 1-4 minutes galimam aliarmo signalo vėlinimui ir turėsite trukmę, kiek laiko reikia užlaikyti įsibrovėlį prieš pasiekiant Jūsų turtą. 
Tarkime, kad suskaičiuotas laikas yra 8 minutės. Žaibiškai vagystei įvykdyti dažniausiai pakanka 1-2 minučių, tad Jūsų užduotis, suveikus signalizacijai, "užimti" įsibrovėlį daugiau kaip 7 minutes.
Tokią konkrečią užduotį ir turėtumėte formuluoti langų ir durų gamintojams statydami ar rekonstruodami savo būstą. 
Tęsinys kitame straipsnyje, o šįkart baigdamas priminsiu, kad diegiant apsaugos signalizaciją stenkitės jutiklius sumontuoti taip, kad neteisėtas įsibrovimas būtų pastebėtas kuo anksčiau. Jeigu signalizacija suveiks tik įsibrovėliui jau esant viduje, greičiausiai bus visiškai nesvarbu, kad jis lauždamas duris ar langą užgaišo visas 20 minučių... ;) 

PRIMINIMAS: jeigu Jūsų būste bus laikomos išskirtinės vertybės ar dideli kiekiai pinigų ir pan., pasikartosiu: - visą projektavimą ir diegimą patikėkite specialistams.

2010 m. gegužės 1 d.

Tyrimas: vagys mato kitaip

Labai daug naudingų minčių, galvojantiems apie savo namų saugumą:

Nepalikite raktų plokštelinėse spynose

Šiais laikais galima rinktis įvairaus saugumo bei kainos plokštelines spynas. Tipiškai joms išlaužti reikia didesnio vagies pasirengimo bei žinių. Tačiau ir aukščiausios klasės plokštelinė spyna tampa lengvai pažeidžiama, jeigu, užsirakinę iš vidaus, raktą paliekate spynoje.
Filmukas apie tai žemiau:

Man asmeniškai teko įsitikinti šia tiesa.
Kartą, kaimynė, turinti trimetį mažylį, išėjo į laiptinę, o vaikas, likęs viduje, pasuko paliktą spynoje raktą ir užsirakino.
Tuo metu buvau namuose, tad kaimynė paprašė mano pagalbos.
Iki tol niekada neteko turėti reikalų su spynų atrakinimu, tačiau replėmis iš ilgų vinių pasidariau kablius ir jais iš išorės atsukau raktą į pradinę padėtį.
Be jokio išankstinio pasiruošimo, sugadinęs kokias penkias vinis, kol pasidariau tinkamą, duris atrakinau per ~10 minučių.
Saugaus vakaro Jums. Nepalikite nakčiai plokštelinio rakto spynoje :)